Tài khoản

Tài khoản cá nhân: Chủ TK:Bùi Văn Vượng

Số TK: 19036071819022 ngân hàng techcombank chi nhánh Đông Anh

Hoặc CTK: Bùi Văn Vượng

Số TK: 020047374627 ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô